ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ : 

1. ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [*] )

2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΑ  (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ και ΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  [**] )

                         (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΗΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ [***] )

3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ - απαιτείται μόνο σε μεταβίβαση)

 

-- Επικοινωνείτε μαζί μας, συμπληρώνετε τα κενά πεδία και μας αποστέλνετε τις συμβάσεις

-- Σας επιστρέφουμε επίσης υπογεγραμμένα αντίγραφα ....

.... και ξεκινά η συνεργασία μας

 [*]    Για να προωθήσουμε το ακίνητό σας πρέπει να υπάρχει έγγραφη εντολή σας

[**]   Η προσφορά μας μειωμένης τιμής έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών ισχύει για όλους τους πελάτες μας και για όλες τις περιοχές.

[***] Στην περίπτωση μίσθωσης ακινήτου σε απομακρησμένη περιοχή, θεωρούμε απαραίτητη τη συμφωνία μειωμένης τιμής για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, δεδομένου ότι δεν απαιτούμε την αποκλειστικότητα της ανάθεσης.

΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄

ΕΝΤΟΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ....................

ΠΡΟΣ κ, Ιωαννη Γαβανόζη

ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                                                                                      ΑΦΜ ………… ΔΟΥ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΕΝΤΟΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Ο/η υπογράφων /ουσα ........................................................... 
Πατρώνυμο ..............................με ΑΔΤ.............., ΑΦΜ...................ΔΟΥ......................  κάτοικος............................................. Οδός.......................ΑΡ.......... TK......... , τηλέφωνα : .......... 
Ενεργώ ατομικά αλλά και κατόπιν εντολής του/των............................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................
          
Σας αναθέτω ,με την ιδιότητά σας ως Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων ,να ανεύρετε και να μου υποδείξετε ενδιαφερόμενους πελάτες σας ή και να  γνωστοποιήσετε απλά σε αυτούς τα στοιχεία του ακινήτου μου, με σκοπό την πώληση ή ανταλλαγή ή την παραχώρηση προς ανοικοδόμηση με το σύστημα της αντιπαροχής ή την εκμίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)ή τη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβαση του δικαιώματος κυριότητας ή χρήσης ή και εκμετάλλευσης ακόμη του/των παρακάτω ακινήτου/ων:
   
Περιοχή  : ………………………………………………………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :     ………………………………………………………………………. 
Είδος ακινήτου  – περιγραφή : ……………………………………………………….
……………………….................................................................................................
Αντί του ποσού : …………………. 


Σας υπόσχομαι περαιτέρω και αναγνωρίζω :
Για την περίπτωση που καταρτιστεί κύρια σύμβαση για κάποιο από τα παραπάνω ακίνητα ,είτε με πελάτη σας , μέλος της οικογένειάς του, οικείους ,συνεργάτες και συνεταίρους τους ή και με εταιρεία από την οποία έχει συμφέροντα ένας εξ αυτών ,ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που καταρτιστεί τελικά κύρια σύμβαση σαν αποτέλεσμα της υποδείξεως σας , ότι είμαστε υποχρεωμένοι τόσο εγώ ο ίδιος ατομικά, όσο και οι ιδιοκτήτες των παραπάνω ακινήτων που θα συμβληθούν τελικά στη σχετική κύρια σύμβαση , για τους οποίους όλους σας δηλώνω υπεύθυνα ότι ενεργώ ύστερα από εντολή τους και κατ’ εξουσιοδότησή τους , να σας καταβάλουμε την ειδικώς συμφωνηθείσα 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΣ που ανέρχεται : ………………….
 Η αμοιβή επιβαρύνεται με τον νόμιμο ΦΠΑ .Την αμοιβή αυτή θεωρώ δίκαιη ,εύλογη και όχι υπερβολική και υποχρεούμαστε να σας την καταβάλουμε ,κατά μεν το ήμισυ, την ημέρα υπογραφής του τυχόν προσυμφώνου ,εξ ολοκλήρου δε και χωρίς άλλη όχλησή σας από την οποία ρητώς παραιτούμαστε και ακόμη και αν η σύμβαση καταρτισθεί υπό αναβλητική αίρεση , κατά την ημέρα της υπογραφής του σχετικού οριστικού συμβολαίου ή του εργολαβικού ή του μισθωτηρίου ή τυχόν άλλου συμφωνητικού.
Συμφωνώ η παρούσα εντολή να είναι εμπρόθεσμη ή να ισχύει για  1 χρόνο και συναινώ στην κατάρτιση σύμβασης μεσιτείας ανάμεσα σε Εσάς και τους υποψήφιους αγοραστές ή ενοικιαστές ή αντιπαρόχους. Περαιτέρω δηλώνω ,ότι το ακίνητο δεν έχει πραγματικά ελαττώματα ή έχει τα ακόλουθα : ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Δεσμεύομαι να σας ειδοποιήσω τουλάχιστον μια πλήρη εργάσιμη ημέρα πριν την κατάρτιση της σύμβασης να προσέλθετε και να δηλωθεί η μεσιτεία σας και υποχρεούμαι να σας αποζημιώσω για την τυχόν παράλειψη μου.
Παρέλαβα αντίγραφο της εντολής μου .
 
  
Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ                                                                                                                Ο ΜΕΣΙΤΗΣ
 
 ...............................…………..
  

                                                                                        ΑΘΗΝΑ