ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΟΥ , ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ.

-- Επικοινωνείτε μαζί μας, συμπληρώνετε τα κενά πεδία και μας αποστέλνετε τις συμβάσεις

-- Σας επιστρέφουμε επίσης υπογεγραμμένα αντίγραφα ....

.... και ξεκινά η συνεργασία μας

ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ_______

ΠΡΟΣ κ, Ιωαννη Γαβανόζη

ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                                                                      ΑΦΜ ............................. ΔΟΥ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο/η υπογράφων /ουσα ................................................................................................Πατρώνυμο .............με ΑΔΤ ....................... και ΑΦΜ ........................ ΔΟΥ ...................Κάτοικος ......................Οδός......................................... ΑΡ .......ΤΚ ..........με τηλέφωνα .........................................................

Ενεργώ ατομικά αλλά και κατόπιν εντολής του/των ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

        Σας αναθέτω ,με την ιδιότητά σας ως Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων ,να ανεύρετε και να μου υποδείξετε ακίνητο όπως περιγράφεται   παρα-κάτω , με σκοπό την αγορά   ή ανταλλαγή ή την παραχώρηση προς ανοικοδόμηση με το σύστημα της αντιπαροχής ή την εκμίσθωση ή  χρηματο-δοτική μίσθωση (leasing) ή τη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβαση του δικαιώματος κυριότητας ή χρήσης ή και εκμετάλλευσης ακόμη .

Περιοχή  : ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

Είδος ακινήτου  – περιγραφή : ……………………………………………………….

……………………….................................................................................................

Αντί του ποσού : ………………….

 

Σας υπόσχομαι περαιτέρω και αναγνωρίζω :

Για την περίπτωση που καταρτιστεί κύρια σύμβαση για κάποιο από τα παραπάνω ακίνητα ,είτε με πελάτη σας , μέλος της οικογένειάς του, οικείους ,συνεργάτες και συνεταίρους τους ή και με εταιρεία από την οποία έχει συμφέροντα ένας εξ αυτών ,ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που καταρτιστεί τελικά κύρια σύμβαση σαν αποτέλεσμα της υποδείξεως σας , ότι είμαστε υποχρεωμένοι τόσο εγώ ο ίδιος ατομικά, όσο και οι ιδιοκτήτες των παραπάνω ακινήτων που θα συμβληθούν τελικά στη σχετική κύρια σύμβαση , για τους οποίους όλους σας δηλώνω υπεύθυνα ότι ενεργώ ύστερα από εντολή τους και κατ’ εξουσιοδότησή τους , να σας καταβάλουμε την ειδικώς συμφωνηθείσα ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΣ που ανέρχεται : …………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Η αμοιβή επιβαρύνεται με τον νόμιμο ΦΠΑ .Την αμοιβή αυτή θεωρώ δίκαιη ,εύλογη και όχι υπερβολική και υποχρεούμαστε να σας την καταβάλουμε ,κατά μεν το ήμισυ, την ημέρα υπογραφής του τυχόν προσυμφώνου ,εξ ολοκλήρου δε και χωρίς άλλη όχλησή σας από την οποία ρητώς παραιτούμαστε και ακόμη και αν η σύμβαση καταρτισθεί υπό αναβλητική αίρεση , κατά την ημέρα της υπογραφής του σχετικού οριστικού συμβολαίου ή του εργολαβικού ή του μισθωτηρίου ή τυχόν άλλου συμφωνητικού.

Συμφωνώ η παρούσα εντολή να  ισχύει για  1 χρόνο .

Δεσμεύομαι να σας ειδοποιήσω τουλάχιστον μια πλήρη εργάσιμη ημέρα πριν την κατάρτιση της σύμβασης να προσέλθετε και να δηλωθεί η μεσιτεία σας και υποχρεούμαι να σας αποζημιώσω για την τυχόν παράλειψη μου.

 

τα ακίνητα που μου υποδείξατε ημερολογιακά είναι :

 

-       ..…/….…/…………………………………………………………………….

-       ..…/.……/…………………………………………………………………….

-       …../.……/…………………………………………………………………….

-       …../.……/…………………………………………………………………….

 

 

 

 

Παρέλαβα επικαιροποιημένο αντίγραφο της εντολής μου .

 

 

Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ                                                                                                                                                    Ο ΜΕΣΙΤΗΣ
 ………………………..
.....................................
.....................................

 

                                                                                                                                          ΑΘΗΝΑ